Asien

Bangladesh

En vanlig fattig bangladeshare har knappast någonsin hört om Jesus. Bangladesh huvudreligion är islam, till vilken cirka 90 procent av befolkningen bekänner sig. Landets största religiösa minoritet är hinduismen. Av landets befolkning på över 160 miljoner är bara en halv procent kristna.

Såningsmannen inledde arbete i landet år 1976. Vi arbetar i landets nordvästra del i oraon-folkets områden. Det uppstod väckelse bland dem och de första oraonerna döptes till kristendom i början av 1980-talet. Nu har Bangladesh evangelisk-lutherska kyrka (ELCB) knappt tusen döpta medlemmar och ett litet antal lokala anställda ansvarar för församlingsarbetet. Kyrkan behöver dock ännu våra förböner, vårt andliga, moraliska och ekonomiska stöd.

En viktig del av vårt arbete är de projekt, som vi stöder genom utvecklingsbiståndsorganisationen BLM-F, som vi registrerat i Bangladesh. Projekten finansieras främst av finska staten. Verksamheten leds av lokala anställda, som samarbetar med lokalsamhällen. Såningsmannens missionärer fungerar som rådgivare. De nuvarande utvecklingsbiståndsprojektenas tyngdpunkt ligger på tryggandet av matförsörjning och förebyggandet av undernäring samt ökandet av lokalsamhällenas säkerhet och katastrofberedskap.
I skolorna, som vi driver, erhåller över 280 barn lågstadieutbildning. I hälsovårdsarbetet erbjuds kvinnor, barn och åldringar primärhälsovård, hälsofostran och första hjälp. Rådgivning rörande familjeplanering är också en del av arbetet.

Stöd från finska faddrar möjliggör skolgång för barn, för vilka skolgång hemifrån vore mycket svårt. Kyrkan upprätthåller internat för flickor och pojkar i klasserna 6–10 med hjälp av fadderstöd. Från internaten går barnen i skola och får dessutom hjälp med läxläsning. Genom stipendier ges unga också möjlighet till studier vid college, universitet och yrkesskolor.

LAMB Hospital

Såningsmannen samarbetar med den internationella organisationen LAMB Hospital (LAMB sjukhus). De utsända ger mer eller mindre av sin arbetstid till LAMB, vid sidan om arbetet med BLM-F.

En amerikansk missionär fick visionen om ett sjukhus redan på1950-talet. Hundratusentals människor i området saknade adekvat sjukvård. Sjukhuset öppnade sist och slutligen år 1983, och har idag 150 bäddplatser med ca 10 000 bäddpatienter varje år. Utöver sjukhuset upprätthåller LAMB också sjukvårdskliniker i distriktet, samt leder byautvecklingsprojekt och katastrofhjälp. Totalt når LAMB ut till 5,7 miljoner människor. På sjukhusområdet finns också ett sjukvårdsinstitut som utbildar bl.a. sjukskötare och barnmorskor, ett rehabiliteringscenter för handikappade barn, samt en engelskspråkig skola för årskurs 1–9. Till rehabiliteringscentret får barn med olika handikapp komma en vecka i taget för rehabilitering.

Lambs vision är att tjäna Gud genom att betjäna de fattiga och marginaliserade, främst kvinnor och barn.

Japan

I Japan arbetar Såningsmannen med West-Japan Evangelical Lutheran Church (WJELC) för att nå de onådda. Såningsmannen arbetare har varit engagerade i olika yrken och de tjänar små församlingar, utvecklar aktiviteter för kyrkan och undervisar på Kobe lutherska teologiska seminarium. Små grupper spelar en viktig roll för att nå människor och sprida evangeliet.

 

Mindre Asien, Kaukasien och Centralasien

Såningsmannens arbete i Mindre Asien är främst församlingsbaserat i storstäder. Såningsmannen stödjer också en systerkyrka i Bulgarien.

I Kaukasus deltar Såningsmannen i pedagogiskt arbete i en kristen skola och även i språkarbetet i samarbete med två lokala organisationer. Evangeliet förkunnas i bibelstudier och i söndagarnas sammankomster och genom personliga kontakter.

I Centralasien deltar Såningsmannen i ett utvecklingssamarbetsprojekt som stöder rehabilitering av människor som traumatiserats av den senaste tidens kriser inklusive lokala oroligheter, krig och andra typer av oro. Såningsmannen samarbetar med en internationell kristen icke-statlig organisation.

 

Mongoliet och Östra Sibirien

I Mongoliet deltar Såningsmannen i församlingsarbete, idrottsaktiviteter och utvecklingssamarbete. Tre lutherska församlingar och flera kapellförsamlingar har etablerats genom vårt arbete i landet. Såningsmannen arbetare organiserar idrottsevenemang och läger för barn, ungdomar och unga vuxna tillsammans med lokala församlingar.
Dessa händelser omfattar alltid en kort andakt, där evangeliet delas med deltagarna.
Såningsmannen har för närvarande två utvecklingssamarbetsprojekt i Mongoliet som främjar deltagande av döva och funktionshindrade personer i samhället i likhet med den övriga befolkningen. Projekten finansieras till stor del av Finlands utrikesministerium.

I Östra Sibirien är Såningsmannens arbetare involverade i att sprida evangeliet, i barngruppsarbete och i utdelning av kristen litteratur i burjätiska inom den lutherska församlingen i staden Ulan Ude. Såningsmannen deltar också i kyrkans sociala arbete. Såningsmannen började arbeta i Sacha 2015 på begäran av Ingermanlands kyrka. Syftet med detta arbete är att det för närvarande liten grupp kristna så småningom kommer att bli en självständig församling inom Ingermanlands kyrka.