Mongoliassa

Mongoliassa tuemme kolmen hankkeen kautta: vahvistamme kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin kehitystä, edistämme maaseudun vammaisten ihmisten ja naisten aktiivista kansalaisuutta kolmella tasolla ja kolmella alueella sekä parannamme erityisesti liikuntavammaisten ihmisten mahdollisuuksia saada lisääntymisterveyspalveluita. Hankkeet toteutetaan pääosin Suomen ulkoministeriön hanketuella.

 

Mongolian kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin voimaannuttaminen

2021–2024, Mongolia

Mongolian kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten yhteisö (n. 12 600 ihmistä)

Hankkeen tavoite on vahvistaa viittomakielen asemaa osana kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten identiteettiä keräämällä eri puolilla maata käytössä olevia viittomia videolle ja julkaisemalla ne digitaalisesti. Suunnittelun taustalla on malli, jonka mukaan kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi on viittomakielen lisäksi kehitettävä samanaikaisesti kouluopetusta, pääsyä julkisiin ja yksityisiin palveluihin sekä parannettava viittomakielen tulkkien saatavuutta. Hankkeessa nämä tavoitteet toteutetaan tukemalla kuurojen itsensä johtamaa yhteisöllistä työtä viittomakielen kehittämiseksi. Yhteistyössä on mukana kolme kuurojen parissa työskentelevää merkittävää kansallista kansalaisjärjestöä, lisäksi useita pienempiä erikoistuneita tai alueellisia kuurojen järjestöjä.

Käytännön toimenpiteinä hanketyöryhmän jäsenet tapaavat kuuroja useilla paikkakunnilla maan eri osissa ja tallentavat heidän käyttämiään viittomia videoimalla ne. Videot editoidaan ja tallennetaan viittomien sisäiseen serveriin lingvistisen analyysin perusteella. Työn lopputuloksena syntyy verkossa oleva viittomakielen sanakirja. Viittomakielen tulkkien koulutusta varten kehitetään opetussuunnitelmat eri tasoisille koulutuksille ja järjestetään koulutusta. Kuurojen järjestöjä voimaannutetaan toimimaan ihmisoikeuksiensa puolustamiseksi.

Hanke osaltaan edistää Suomen kehityspolitikan ensimmäistä painopistealuetta Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen ja kolmatta Koulutus, toimivat yhteiskunnat ja demokratia.

 

Mahdollistavat yhteisöt kansalaisjärjestöjä vahvistamalla

2021–2024, Mongolia

108 heikoissa tilanteissa elävää ihmistä, erityisesti vammaista ihmistä ja maaseudulla asuvaa naista. 180 yhteisön jäsentä ja 22 kansalaisjärjestöä, mukaan lukien vammais- ja naisjärjestöt.

Mongolian syrjäisillä maaseutualueilla asuvat vammaiset ihmiset ja naiset ovat usein hyvin heikossa asemassa. He eivät ole tietoisia oikeuksistaan eikä heillä ole pääsyä julkisiin palveluihin. He ovat aliedustettuina sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa toiminnassa. Maaseudulla toimivat kansalaisjärjestöt ovat heikkoja johtuen tiedon sekä teknisen ja taloudellisen tuen puutteesta.

Projektin tavoitteena on edistää maaseudun vammaisten ihmisten ja naisten aktiivista kansalaisuutta kolmella tasolla (yksilö, yhteisö, kansalaisjärjestö) ja kolmella alueella (tietotaito, tekemällä oppiminen, keskinäinen oppiminen). Yksilötasolla koulutus ihmisoikeuksista lisää vammaisten ihmisten ja naisten tietotaitoa. Työryhmä seuraa vammaisten ihmisten ja naisten oikeuksia koskevien lakien toimeenpanoa, mikä parantaa mahdollisuuksia vaatia oikeuksia. Järjestetään kampanjoita yleisen tietoisuuden lisäämiseksi ihmisoikeuksista sekä vammaisten ihmisten ja naisten inklusiivisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Kansalaisjärjestöjen (ml. vammais- ja naisjärjestöt) kapasiteettia vahvistetaan tarpeiden mukaisella koulutuksella ja sen soveltamisella käytäntöön. Kansalaisjärjestöt soveltavat oppimaansa toteuttamalla pieniä yhteisprojekteja. Luodaan järjestöille paikka verkostoitumiselle ja kokemusten jakamiselle.

Hanke osaltaan edistää Suomen kehityspolitikan ensimmäistä painopistealuetta Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen ja kolmatta Koulutus, toimivat yhteiskunnat ja demokratia.

Liikuntavammaisten naisten vertaistuen ja synnytysterveyspalvelujen parantaminen

Jatkohanke 2019–2022, Mongolia

12 liikuntavammaisten naisten vertaisryhmää

Mongoliassa liikuntavammaisten naisten oikeutta lisääntymisterveyspalveluihin edistetään eri tasoilla:

 • liikuntavammaisten naisten vertaisryhmissä naiset saavat tietoa ja jakavat kokemuksia terveyteen liittyvistä kysymyksistä;
 • yhteen Ulaanbaatarin synnytyssairaaloista on rakennettu pyörätuolia käyttäville asiakkaille soveltuva synnytysosasto, jota voidaan käyttää mallina muuallakin maassa;
 • synnytyssairaalan henkilöstöä sekä alueen sosiaalityöntekijöitä koulutetaan, jotta he osaavat kohdata pyörätuolia käyttävät asiakkaat, jakaa heille oikeaa tietoa ja tarjota heille sopivia terveyspalveluja.

Vaikuttamistyön tavoitteena on saada Mongolian lääketieteellisen korkeakoulun opinto-ohjelmaan vammaisuutta käsittelevä kurssi. Hanke osaltaan edistää Suomen kehityspolitikan ensimmäistä painopistealuetta Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen ja kolmatta Koulutus, toimivat yhteiskunnat ja demokratia.

Tuloksia 2019:

 • vaikuttamistyön tuloksena Mongolian Terveysministeriö sisällytti vuoden 2020 budjettiin saavutettavan lisääntymisterveyslaitteen, säädettävän hoitopöydän, 21 lääniin ja 9 piiriin
 • vaikuttamistyöhön laadittu Saavutettavat lisääntymisterveyspalvelut -video voitti ensimmäisen sijan Mongolian Oikeusministeriön Vammaisten ihmisten oikeudellisen tietoisuuden lisääminen -kilpailussa.
 • Työryhmä, joka koostuu lisääntymisterveysasiantuntijoista (Terveysministeriö, terveystieteiden yliopisto) ja vammaisista henkilöitä, jatkoi lisääntymisterveyskoulutuspaketin kehittämistä vammaisille henkilöille, joka on ensimmäinen laatuaan Mongoliassa.

Katso lisää YouTube-kanavalta:
Liikuntavammaisten vertaistuki -hankkeesta
Liikuntavammaisten vertaistuki -hankkeen opintomatkasta
Yksinhuoltaja-hankkeesta
– Liikuntavammaisten vertaistuki-hankkeen kaksi saavutettavaa koronavideota (mongoliksi). Videoilla kerrotaan koronasta ja sen ehkäisemisestä: video 1 ja video 2.

Aikaisempia hankkeita

Yksinhuoltajien voimaannuttaminen Mongolian maaseudulla

Jatkohanke 2019–2020, Mongolia

122 yksinhuoltajaa, joista 8 on vammaista henkilöä (5 naista ja 3 miestä)

Mongolian maaseudulla yksinhuoltajien oikeutta toimeentuloon ja työhön edistetään eri tasoilla:

 • koulutus antaa yksinhuoltajille valmiuksia pienyrittäjyyteen muodostamalla mikro- ja pienyrityksiä etenkin yksinhuoltajien omien ryhmien kautta
 • psykososiaaliset vertaisryhmät vahvistavat yksinhuoltajien itseluottamusta ja tuovat esille vahvuuksia ja voimavaroja
 • vahvistamalla yksinhuoltajien pääsyä julkisiin palveluihin (terveys-, työllistymis-, sosiaalihuolto- ja siviilirekisteröintipalveluihin sekä oikeudelliseen palveluun)

Hankkeen tavoitteena on parantaa naisten asemaa syrjäkylillä, erityisesti heidän mahdollisuuksiaan työhön ja toimeentuloon. Hanke osaltaan edistää Suomen kehityspolitikan ensimmäistä painopistealuetta Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen ja toista Kehitysmaiden talouden perustan vahvistaminen ja työpaikkojen luominen.

Tuloksia 2019:

 • 8 yritysryhmää ja 15 perhettä aloittivat tulonhankintatoiminnan
 • 66 yksinhuoltajaa suoritti ammatillisen koulutuksen, 6 aloitti palkkatyön ja 41 tulonhankintatoiminnan
 • vertaisryhmien psykologinen koulutus vaikutti huomattavasti vammaisten henkilöiden asenteeseen ja lisäsi heidän osallisuuttaan.

Kuurojen tukihanke

Kuurojen tukihanke toimi yhteistyössä kuurojen keskusjärjestön kanssa parantaakseen mongolialaisten kuurojen järjestöjen valmiuksia toimia itsenäisesti ja vahvistaakseen viittomakielen koulutusta maassa. Hankkeella edistettiin kuurojen keskusjärjestön ja sen jäsenjärjestöjen yleistä hallinnollista osaamista, johtamista, etsivää työtä ja vaikuttamista ja vahvistettiin kuurojen identiteettiä.

Koska tarve viittomakielen tulkeille on kova, hanke käynnisti syksyllä 2013 virallisen viittomakielen koulutuksen, jonka maan opetusministeriö hyväksyi osaksi omaa ohjelmaansa. Viittomakielen osiota suunnittelivat maan parhaat alan asiantuntijat ja tulkit.

Keskus, jossa hankkeen toiminta tapahtui, on samalla kuurojen ja heikkokuuloisten tieto- ja tukikeskus, josta he voivat saada psykologin palveluita ja muita palveluita.

Arhangain läänin vammaisten tukihanke

Kokous toimintakeskuksessa Tsetserlegissä. Kuva: Jussi Valkeajoki

Kylväjä aloitti vuonna 2008 Mongolian Tsetserlegissä, Arhangain läänin pääkaupungissa, Arhangain läänin vammaisten tukihankkeen. Vuonna 2008 käynnistetty hanke sai Suomen ulkoasiainministeriöltä tukea vuoden 2016 loppuun saakka.

Vuonna 2009 kehitysyhteistyöjärjestömme FLOM in Mongolia hankki hankevaroilla kaksikerroksisen kivitalon kaupungin keskustasta. Talo kunnostettiin vammaisjärjestöjen toimintaan sopivaksi, ja sinne perustettiin Mongolian ensimmäinen vammaisten avoin toimintakeskus. Lisäksi paikkakunnalla toimivat vammaisyhdistykset saivat keskuksesta toimisto- ja kokoontumistilat.

Vammaisten toimintakeskuksessa on mukana viisi vammaisyhdistystä: Mongolian näkövammaisten liiton ja vammaisten liiton Arhangain paikallisosastot, vammaisten lasten vanhempien järjestön Arhangain paikallisosasto, kuulovammaisten ja kuurojen paikallinen yhdistys sekä vammaisten yhdistys.

Vaikutustyö on tuottanut tulosta Tsetserlegin kaupungissa ja esteettömyys on lisääntynyt. Vammaiset ihmiset ovat itse kartoittaneet liikkumisensa esteitä ja tehneet yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa niiden poistamiseksi.

Vammaisten toimintakeskuksessa järjestetään monenlaista toimintaa. Kuva: Jussi Valkeajoki

Hankkeen aikana Arhangaissa perustettiin vammaiskomitea, joka koostuu paikallisista vammaisjärjestöistä. Komitea on erittäin tärkeä tulevaisuutta ajatellen. On tehokkaampaa tehdä vaikutustyötä ryhmänä kuin kaikki järjestöt yksin ja erikseen.

Vammaishankkeen hienoimpia tuloksia on se, että vammaiset ovat saaneet lisää itseluottamusta ja huomanneet, että he voivat itse vaikuttaa omaan elämäänsä. Myös muut ihmiset Arhangain maakunnassa tunnustavat yhä enemmän vammaisten kykyjä ja yhdenvertaisuutta ei-vammaisten kanssa. Yhteistyö paikallisviranomaisten kanssa on vahvistunut hankkeen aikana ja vammaisten oikeudet ovat tulleet paremmin tutuksi, kun paikallisessa mediassa on raportoitu hankeaktiviteeteista ja joka vuosi on juhlittu kansainvälistä vammaisten ihmisten päivää.