Vastaus Vantaan srk-yhtymälle

Selvityspyyntö lähetysjärjestöjen toiminnasta

Ohessa lähetämme Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vastauksen Sari Roman-Lagerspetzin, Karoliina Käpylehdon ja Juha Luodeslammin tekemään aloitteeseen liittyvään selvityspyyntöön.

1. Mikä on järjestön linjaus vähemmistöryhmiin suhtautumisessa, esim. homoseksuaalit?

Jumala on jokaisen ihmisen Luoja ja Lunastaja. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo joutuisi kadotukseen, vaan sai-si iankaikkisen elämän” (Joh.3:16). Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä on kirkkomme ulkolähetys-järjestö, jonka varsinainen toiminta suuntautuu sellaisten ihmisryhmien keskuuteen, jotka eivät ole saaneet mahdollisuutta kuulla ja ymmärtää evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Myös vähemmistöasemassa elävät työalueidemme kristityt ja kirkot ovat huomiomme kohteena. Palvelutyömme on kokonaisvaltaista ja kohdistuu erottelematta kaikkiin ihmisryhmiin. Toimin-nassamme noudatamme paikallisen kirkon tai muun yhteistyötahon toimintaperiaatteita ja käy-täntöjä.

2. Mikä on järjestön suhde naispappeuteen

Kirkon lähetysjärjestönä Kylväjä sitoutuu Raamattuun, kirkkolain säännöksiin, kirkkojärjestyk-sen määräyksiin ja kirkon päätöksiin. Seurakuntien kanssa yhteistyössä järjestömme toimii seurakuntien ehdoilla. Kylväjän hallituksen mielestä historiallisissa evankelisluterilaisissa kirkoissa pappisvirka vas-taa Uuden testamentin paimenen virkaa, joka kuuluu miehelle. Emme kuitenkaan pyri sito-maan toisin ajattelevien omaatuntoa tai kyseenalaista naispappien kutsumusta kirkon viranhal-tijoina. Kylväjän työntekijäkunnan, tukijoiden ja työalueiden yhteistyökirkkojen ja -järjestöjen keskuudessa ovat molemmat näkemykset edustettuina.  Piispainkokouksen mukaan naispap-peutta vastustava sen enempää kuin sen hyväksyväkään näkemys ei ole harhaoppinen (Piis-painkokouksen 12.–13.9.2006 pöytäkirja § 18). Työntekijöidemme kohdalla noudatamme pe-rustuslain heille antamaa suojaa, jonka mukaan ”kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnonharjoittamiseen” (Perustuslaki, 11 §). Käytännössä se merkitsee hallituksen esityksessä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993) todettuja hallinnollisia järjestelyjä niiden työntekijöiden kohdalla, joille jumalanpalve-luksen toimittaminen tai muu uskonnonharjoittamiseen liittyvä toiminta toista sukupuolta ole-van kanssa ei omantunnon syistä käy, ja toisen henkilön lähettämistä näihin seurakuntien ta-pahtumiin.
3. Mikä on järjestön ohjeistus työntekijöilleen, kun he kohtaavat erilaisuutta

Kyky ja taito kohdata erilaisuutta ovat ydinosaamista lähetystyössä. Lähetysjärjestömme työ lähetyskoulutuksesta kenttätyöhön valmentaa ja tähtää nimenomaan todellisuuskäsityksel-tään, uskonnoltaan, kieleltään ja kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kunnioittavaan kohtaami-seen.

4. Onko järjestön työntekijöiden rekrytoimisessa rajoituksia henkilökohtaisten ominai-suuksien perusteella

Edellytämme työntekijöiltämme henkilökohtaista kristillistä vakaumusta, kirkkomme jäsenyyttä ja sen tunnustukseen sitoutumista. Lähetystyöntekijäksi siunaamisessa työntekijä sitoutuu elämään esikuvana seurakunnalle. Erityisen tärkeää on työntekijän kyky työskennellä ja elää yhteistyökirkkojen toimintakulttuurissa ja ympäröivässä kulttuurissa. Yhteistyötahomme edel-lyttävät hyvää Raamatun tuntemusta ja sen pitämistä Jumalan sanana. Motivaatiota, tervey-dentilaa ja soveltuvuutta mitataan lääkärintarkastuksilla, psykologisilla testeillä ja haastatteluil-la.
5. Mikäli järjestö vuokraa tai muutoin saa seurakunnalta käyttöönsä tiloja käytettäväksi esim. erillismessuihin, raamattuopetukseen, sielunhoitoon tms. halutaan selvitys siitä, toteutuuko po. toiminnassa tai julistuksessa naispappeuden ja erilaisuuden hyväksy-minen (esim. homoseksuaalisten parisuhteiden hyväksyminen)

Kotimaantyötä toteutamme yhteistyössä seurakuntien kanssa. Tällöin toimimme seurakunnan määrittämien käytäntöjen mukaisesti. Julistuksessamme pidämme esillä Raamatun, luterilai-sen uskonvanhurskauden sekä lähetyskutsumuksen ja -työn tärkeitä näköaloja.
Naispappeuden osalta viittaamme kohtaan kaksi.

Kysymyksessä homoseksuaalisista parisuhteista toteamme, että Kylväjä toimii kirkkomme voimassa olevien säännösten ja määräysten sekä päätösten mukaisesti. Niiden mukaan avio-liitto on miehen ja naisen välinen liitto ja sukupuolisuhde kuuluu avioliittoon. Kaikki ihmiset heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan ja vakaumuksestaan riippumatta ovat Jumalan luomina samanarvoisia. Siksi toiminnassamme on tilaa myös yksin eläville ja eronneille sekä homoseksuaalisen taipumuksen omaavillekin. Julistuksessamme pitäydymme kirkkomme pe-rusopetuksen mukaiseen opetukseen.

6. Tuleeko järjestön mielestä seurakunnan tiloissa tapahtuvan toiminnan olla sopusoin-nussa sukupuolten tasa-arvon ja ihmisten välisen yhdenvertaisuuden hyväksymisen periaatteiden kanssa (esim. homoseksuaalisten ihmisten syrjimättömyys)

Seurakuntien tiloja tulee käyttää Jumalan ilmoituksen ja kirkkomme tunnustuksen mukaiseen julistukseen, opetukseen ja toimintaan. Sellaiseen toimintaan, mihin kirkkolaki ja sen nojalla annetut kirkkomme määräykset ja päätökset eivät velvoita, ei seurakuntien eikä järjestönkään työntekijöitä voida velvoittaa.

Kunnioittavasti
Evankelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän hallitus