Såningsmannen

En luthersk väckelsekristen missionsförening för utbredandet av Guds rike till alla folk 

“Den som sår den goda säden är Människosonen.” Matt. 13:37

Missionsföreningen Såningsmannen (1974-) är en av Finlands ev.luth. kyrkas missionsorganisationer och föreningen har omkring 40 missionärer.

Såningsmannen är verksam i tre världsdelar: Afrika, Asien och Europa. Den största delen av arbetet är numera förlagt till Asien. Såningsmannens tjänstgör bland judar, mongoler och muslimer samt i Bangladesh, Japan och Östafrika.

Föreningens verksamhet finansieras till stor del med hjälp av gåvor från enskilda missionsvänner. Varje missionär har en understödsgrupp, som stöder missionären både ekonomiskt och genom förbön. Understödsgrupperna är öppna för alla intresserade och det medföljer inga skyldigheter för den som vill ansluta sig. Finansieringen sköts även genom församlingarnas budgetanslag samt genom finska statens utvecklingsbiståndsmedel, som beviljas för en del av projekten.

I hemlandet samarbetar Såningsmannen tillsammans med församlingarna genom att till exempel arrangera missionsaftnar samt bibel- och missionsdagar.

Såningsmannen utbildar blivande missionärer genom sina missionskurser samt ger preliminärutbildning genom så kallade minimissionskurser. Föreningen lånar även ut filmer om missionsfälten samt övrigt material och informerar om sitt arbete genom att publicera den finskspråkiga tidningen ”Kylväjä” (=Såningsmannen). Tidningen är kostnadsfri och utkommer 11 gånger per år.

Arbetet bland judar

Förbön är det allra viktigaste i arbetet bland judar. Gud har genom frälsningshistorien verkat genom att svara på sina barns böner om hjälp. Särskilt när oroligheterna och kaoset i världen växer, kallar Han alla, både judar, som tror på Jesus och hednakristna, till gemensam förbön: ”Kom snart, Herre Jesus!”

Arbete bedrivs i Israel, i St. Petersburg bland judar samt i Ukraina. I Israel stöder Såningsmannen Caspari-centret i Jerusalem och församlingen Lapid Gideon för etiopiska invandrare. I Ryssland deltar Såningsmannen i den ingermanländska kyrkans verksamhet i St. Petersburg. Som ett resultat av vårt arbete där har en messiansk luthersk församling grundats: Johannes Döparens församling. I staden Odessa i Ukraina samarbetar Såningsmannen med evangelisationsorganisationen Jews for Jesus.

Antisemitismen samt den anti-israeliska inställningen som följer i dess kölvatten har inte upphört i vår värld. Guds Ord samt den andliga kampen kallar oss till ständig förbön för det utvalda folket.

Arbetet bland mongoler

Områdena öster och söder om Bajkalsjön har en gemensam tusenårig historia. Dessutom delar man arvet efter Djingis Khan, boskapsskötsel och jordbruk som huvudnäringar, har gemensam folktro: shamanism och lama-buddhism (och ateism) samt firar gemensamma folkfester i form av brottnings-, bågskytte- och ridtävlingar i långdistans. Man kunde ännu tillägga att språken på båda sidor om Bajkalsjön påminner om varandra.

Mongoliet är ett av de nyare arbetsfälten. Vår första missionärsfamilj till detta land reste ut 1997 och bosatte sig i huvudstaden Ulan Bator. I Mongoliet deltar Såningsmannen i församlingsarbete, i utvecklingsbiståndsprojekt samt bidrar med undervisning i bibelskola. Arbetet har år 2003 utvidgats till de närliggande områdena runt Ulan Bator samt till Arhangai, som är beläget väster om huvudstaden.

Såningsmannen har även utvidgat verksamheten till östra Sibirien i och med att vi samarbetar med den första registrerade lutherska församlingen i Burjatiens huvudstad Ulan-Ude.

Arbetet bland muslimer

Mission är framför allt att göra evangelium tillgängligt för alla människor. Därför har Såningsmannen allt sedan sitt grundande deltagit i arbete bland muslimer i Centralasien och i främre Asien.

Ett av de viktigaste dragen i arbetet bland muslimer är medmänsklighet och kärlek. Såningsmannens anställda arbetar i regel inom sitt eget yrke på fältet och knyter vänskapsband som öppnar vägar för evangeliet. Ett dylikt arbete kräver ett långt tidsperspektiv samt uthållighet men är aldrig förgäves.

En väsentlig del av vårt arbete bland muslimer består av olika utbildnings- och biståndsprojekt. Andra viktiga uppgifter är översättningen av Bibeln och annan andlig litteratur samt deras publicering och distribution.

Bangladesh

Största delen av Bangladeshs invånare är bengaler men i landet bor också ett antal minoritetsfolk. Såningsmannens arbete i Bangladesh inleddes år 1976 bland oraon-stammen. Arbetet har resulterat i en nationell kyrka med 15 församlingar samt 8 kapellförsamlingar och cirka 700 döpta medlemmar. Kyrkan blev självständig år 1995 efter att tidigare ha hört till Bangladesh norra ev.luth. kyrka. Lokala kristna medarbetare ansvarar för församlingsarbetet medan Såningsmannens uppgift numera är att stöda kyrkan i en rådgivarroll.

Genom sitt skolprojekt möjliggör missionen årligen drygt 1400 mindre bemedlade barns skolgång på områden där församlingarna är belägna. Såningsmannen upprätthåller två internat, som samlar elever från avlägsna orter där barnen annars inte har möjlighet till skolgång.

Omkring 1650 bybor deltar årligen i andelsverksamhet för vuxna samt i byutvecklingsgrupper. I dessa grupper får medlemmarna handledning bland annat i hantverk, vattenhushållning, hygien samt information om inkomstbringande aktiviteter. Grundskolarbetet och vuxengrupperna fungerar under ledning av lokala medarbetare. I hälsovårdsarbetet koncentrerar sig Såningsmannen på att ordna hälsovård och hälsovårdsutbildning på landsbygden, där dessa tjänster tidigare saknats.

Klinikerna strävar efter att motivera områdets invånare att ta initiativ till att förbättra sina livsförhållanden genom att lära sig grundläggande hälsoprinciper. Kvinnor, barn och åldringar erbjuds bassjukvård, hälsofostran, familjeplanering samt förstahjälp.

Japan

Såningsmannens missionsarbete i Japan inleddes 1968, då den första missionärsfamiljen reste ut. Arbetet sker tillsammans med det Norska Lutherska Misjonssambandet (NLM) och i gemenskap med västra Japans ev.luth. kyrka.

Missionärerna har olika uppdrag både i de små församlingarna och i utvecklandet av kyrkans övriga arbetsområden. Förutom gudstjänster och bibelstudier ordnas bl.a. matlagningskurser och studiecirklar på engelska, vilka även de utgör en möjlighet att vittna om den kristna tron. Såningsmannen deltar i den japanska kyrkans teologiska utbildning samt stöder utvecklandet av studentarbetet och diakonin.

Endast en knapp procent av befolkningen i landet är kristen. Vår samarbetskyrka består av cirka 3800 medlemmar fördelade på 38 församlingar, vilka är belägna i huvudön Honshus västra delar samt på ön Shikoku. Kyrkans central finns i staden Kobe.
Östafrika

Alltsedan sitt grundande samarbetar Såningsmannen inom Mekane Yesus –kyrkan (EECMY – Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus) tillsammans med det Norska Misjonssambandet. Såningsmannen är verksam i sydöstra och i sydvästra Etiopien. Föreningens missionärer arbetar med hälsovårdsprojekt i Jinka och Ginnir, med församlingar och evangelisation i Goba och med att nå muslimer i Ginnir. En av våra missionärer har även arbetat bland somaliska stammar. I de relativt sett unga församlingarna är behovet av undervisning stort.

Såningsmannen stöder bibelskolorna i Kebre Mengist och Dodola samt ett fadderprogram som utvecklats i Ginnir. Föreningen har även sänt ut korttidsarbetare till Sudan i hälsovårdsuppgifter i samarbete med ev.luth. kyrkan i Sudan.