Kehitysyhteistyö

 

Kehitysyhteistyö on oleellinen osa Kylväjän työtä. Lähdemme alueille, minne muut eivät mene. Kohtaamme ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Kehitämme yhdessä elinoloja ja edistämme kestävää kehitystä. Haluamme tehdä itsemme tarpeettomiksi. Tämän vuoksi yhteistyökumppaniemme voimaannuttaminen, varustaminen ja omistajuus ovat tärkeitä.

Olemme toteuttanut Suomen valtion kehitysyhteistyövaroin hankkeita vuodesta 1979 lähtien Aasiassa ja Afrikassa. Teemme työtä siellä, missä tarve on suurin. Olemme panostaneet terveydenhuoltoon, opettamiseen ja kouluttamiseen, ja tulonhankintaan, ihmisoikeusperusteisesti.

Teemme työtä yhdessä haavoittuvissa tilanteissa ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten kanssa – mukaan lukien etniset vähemmistöryhmät, naiset ja lapset, ja erityisesti vammaiset naiset ja lapset. Työtä tekevät paikalliset ja suomalaiset työntekijämme ovat kutsumustietoisia, sitoutuneita, moniosaajia. Asiantunteva verkostomme koostuu alan ammattilaisista. Suomessa yhteistyökumppanimme Vammaiskumppanuus neuvoo ja kouluttaa meitä vammaisia ihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Vuonna 2021 toteutamme Suomen valtion kehitysyhteistyövaroin seuraavia kehitysyhteistyöhankkeita:

  • Liikuntavammaisten vertaistuen ja synnytysterveyspalvelujen parantaminen 2019–2022, Mongolia
  • Mongolian Kuurojen Yhteisön Kielellisen Identiteetin Voimaannuttaminen 2021–2024, Mongolia
  • Mahdollistavat yhteisöt kansalaisjärjestöjä vahvistamalla 2021–2024, Mongolia
  • Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla 2020–2021, Bangladesh
  • Nuorten lisääntymisterveyshanke 2021–2024, Bangladesh

Lisäksi toteutamme omarahoitteista terveys- ja turvallisuushanketta Bangladeshissa. Yhdessä Norjan lähetysliiton (NLM) toteutamme kahta kehitysyhteistyöhanketta Etiopiassa: ruokaturvahanke ja koulutushanke.

Lue lisää kehitysyhteistyötämme ohjaavista periaatteista.

 

Bangladesh

Ruokaturvahanke

Hanke parantaa ruokaturvaa ja ehkäisee aliravitsemusta Luoteis-Bangladeshissa. Hankkeen keskeisiin toimintoihin kuuluu säästöryhmien ja osuuskuntien muodostaminen ja niiden vahvistaminen köyhimmissä yhteisöissä, tulonhankintakoulutukset, maatalouskoulutukset sekä kotipuutarhojen perustamiseen ja kotieläinten kasvatukseen kannustaminen. Lisäksi hankkeessa annetaan terveyskasvatusta ja ravitsemusneuvontaa sekä toteutetaan lasten painonseurantaa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa. Löydät lisää tietoa täältä.

Terveys- ja turvallisuushanke

Hanke lisää Luoteis-Bangladeshin kyläyhteisöjen turvallisuutta ja hätävalmiutta. Hankkeessa järjestetään muun muassa ensiapukursseja ja koulutetaan kylälääkäreitä ja äitiysneuvojia. Löydät lisää tietoa täältä.

Kylväjän kehitysyhteistyön YouTube-kanavalla on videoita Bangladeshista.

Nuorten lisääntymisterveyshanke

Projektin tavoitteena on kohentaa nuorten ja vammaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä (SRH) Luoteis-Bangladeshin maaseutuyhteisöissä sekä vähentää lapsiavioliittojen määrää. Projekti edistää naisten ja tyttöjen, sekä vammaisten naisten- ja tyttöjen, oikeutta SRH-palveluihin. Projektin tavoitteena on lisätä tyttöjen ja poikien oikeutta SRH-kasvatukseen ja poistaa tyttöihin kohdistuvia haitallisia käytäntöjä.

Mongolia

Yksinhuoltajien voimaannuttaminen Mongolian maaseudulla

Hanke parantaa mongolialaisten yksinhuoltajien pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Koulutus antaa yksinhuoltajavanhemmille valmiuksia myös pienyrittäjyyteen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa. Löydät lisää tietoa täältä.

Synnytysterveyspalvelujen parantaminen

Hanke pyrkii takaamaan, että etenkin liikuntavammaiset saavat lisääntymisterveyspalveluita Mongoliassa. Hankkeessa perustetaan vertaisryhmiä pyörätuolinkäyttäjille sekä koulutetaan ja varustetaan yhteen synnytyssairaalaan pyörätuoliasiakkaille soveltuva synnytysosasto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa. Löydät lisää tietoa täältä.

Mongolian kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin voimaannuttaminen

Hankkeen tavoite on vahvistaa viittomakielen asemaa osana kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten identiteettiä keräämällä eri puolilla maata käytössä olevia viittomia videolle ja julkaisemalla ne digitaalisesti. Suunnittelun taustalla on malli, jonka mukaan kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi on viittomakielen lisäksi kehitettävä samanaikaisesti kouluopetusta, pääsyä julkisiin ja yksityisiin palveluihin sekä parannettava viittomakielen tulkkien saatavuutta. Hankkeessa nämä tavoitteet toteutetaan tukemalla kuurojen itsensä johtamaa yhteisöllistä työtä viittomakielen kehittämiseksi. Yhteistyössä on mukana kolme kuurojen parissa työskentelevää merkittävää kansallista kansalaisjärjestöä, lisäksi useita pienempiä erikoistuneita tai alueellisia kuurojen järjestöjä.

Mahdollistavat yhteisöt kansalaisjärjestöjä vahvistamalla

Mongolian syrjäisillä maaseutualueilla asuvat vammaiset ihmiset ja naiset ovat usein hyvin heikossa asemassa. He eivät ole tietoisia oikeuksistaan eikä heillä ole pääsyä julkisiin palveluihin. He ovat aliedustettuina sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa toiminnassa. Maaseudulla toimivat kansalaisjärjestöt ovat heikkoja johtuen tiedon sekä teknisen ja taloudellisen tuen puutteesta. Projektin tavoitteena on edistää maaseudun vammaisten ihmisten ja naisten aktiivista kansalaisuutta kolmella tasolla (yksilö, yhteisö, kansalaisjärjestö) ja kolmella alueella (tietotaito, tekemällä oppiminen, keskinäinen oppiminen). Yksilötasolla koulutus ihmisoikeuksista lisää vammaisten ihmisten ja naisten tietotaitoa. Työryhmä seuraa vammaisten ihmisten ja naisten oikeuksia koskevien lakien toimeenpanoa, mikä parantaa mahdollisuuksia vaatia oikeuksia.

Keski-Aasia

Mielenterveystyö

Sodan  runteleman alueen ihmisten yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat masennus, ahdistuneisuus ja posttraumaattinen oireyhtymä. Parantumista vaikeuttavat moninaiset seikat perheenjäsenten häpeän tunteesta vanhoihin perinteisiin ja koulutetun terveydenhoitohenkilökunnan ja tarkoituksenmukaisten tilojen puutteeseen.

Ensimmäinen mielenterveyshankkeemme käynnistyi alueella vuonna 1996. Vuonna 2013 Kylväjä käynnisti yhteistyöjärjestömme kanssa mielenterveyshankkeen uudella alueella. Hankkeessa on vahva ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen ulottuvuus ja siihen liittyy median kautta toteutettava vaikuttamistyö. Hankejakso päättyi vuoden 2017 lopussa. Löydät lisää tietoa täältä.

Mielenterveystyön eri hankkeissa on johtavissa tehtävissä myös naisia, mikä ei ole aivan tavallisinta. He tarvitsevat tukea työskentelyynsä ja taitojensa kehittämiseen. Tällä hetkellä työntekijämme palvelee näiden naisten tukena.

Etiopia

Ruokaturvahanke 

Ruokaturvahankkeella parannetaan kuivilla seuduilla asuvien ruokaturvaa kehittämällä viljelymenetelmiä hedelmällisemmiksi ja lisäämällä tietotasoa. Ruokaturvan kehittäminen auttaa koko yhteisöä ja kohentaa sen taloudellista tilannetta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Norjan luterilaisen lähetysliiton (NLM) kanssa ja sen rahoittajana on Norjan valtio. Löydät lisää tietoa täältä. 

Somalien koulutushanke 

Mekane Yesus-kirkon ja NLM:n kanssa yhteistyössä toteutettavan somalien koulutushankkeen (The Somali Education Program, SEP) tavoitteena on auttaa lukutaidottomien somalinaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien orpolasten koulutustarpeissa. 

Rukoilemme

  • viisautta uusien hankkeiden suunnitteluun, jotta tehtäisiin sellaisia suunnitelmia, joiden kautta on mahdollista tavoittaa ja auttaa kaikkein köyhimpiä ja haavoittuvimpia ihmisiä.
  • hankkeiden hyödynsaajien puolesta: naisten, lasten, vammaisten ja etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien puolesta, että he oivaltaisivat olevansa Jumalan luomia, arvokkaita ihmisiä.
  • hankkeiden työntekijöille viisautta, iloa ja voimia työhönsä.